Separatory zawiesin

 

Ścieki deszczowe niosą ze sobą zanieczyszczenia w postaci zawiesiny ogólnej. Rozporządzenie z 8 lipca 2004 r. Dz. U. Nr 168, poz. 1763 nie zezwala na odprowadzanie do odbiornika ścieków o zawartości zawiesiny ogólnej większej niż 100 mg/l.

W związku z tym ścieki zawierające zawiesiny powyżej wymaganego stężenia powinny być przed wprowadzeniem do separatora podczyszczone w osadniku wstępnym.

Wielkość i rodzaj separatora zawiesin dostosowuje się indywidualnie.

 

 

Zasada działania

Separatory zawiesin ACO CS są urządzeniami sedymentującymi zawarte w ściekach zawiesiny. Urządzenia przeznaczone są do redukcji zawiesin w ściekach odprowadzanych z terenów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi (drogi, stacje i magazyny paliw, parkingi, bazy transportowe, perony kolejowe). Służą także do podczyszczania ścieków przemysłowych np. z myjni. Oddzielenie zawiesin w ściekach następuje w wyniku grawitacyjnej sedymentacji. Urządzenia mogą być opcjonalnie wyposażone w zasyfonowany odpływ, co pozwala im pełnić funkcję separatora grawitacyjnego substancji ropopochodnych.

Urządzenia dzielą się na: separatory zawiesin w zbiornikach żelbetowych o kształcie cylindrycznym pionowym, oraz w zbiornikach żelbetowych owalnych. Pojedyncze urządzenia mogą być stosowane przy natężeniu dopływu ścieków determinowanym wskaźnikiem obciążenia hydraulicznego powierzchni i pojemnością osadnika.

Dla ścieków opadowych i przemysłowych należy stosować oddzielne separatory zawiesin. Separator powinien być zasilany dopływem grawitacyjnym, niezbędną pompownię należy instalować poniżej urządzenia.

 

 

Zalety

  • aprobata techniczna wydana przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie
  • wytrzymałość konstrukcji zbiorników żelbetowych i elementów wewnętrznych separatora potwierdzona obliczeniami statyczno - wytrzymałościowymi
  • zawiesia transportowe wykonane ze stali nierdzewnej
  • możliwość zmiany kierunku wlotu i wylotu oraz podłączenia do urządzenia kilka wlotów i/lub wylotów
  • żelbetonowe zbiorniki monolityczne o bardzo wysokich parametrach betonu (C25/45)
  • konstrukcja deflektora zapewniająca wydłużenie drogi przepływu cieczy i wzmożony proces sedymentacji
  • właz betonowo - żeliwny, klasa obciążenia D400
ACO CS

ACO CS-OW

 

Materiały do pobrania

Separatory Zawiesin

Katalog
Karty katalogowe
Rysunki techniczne
Dokumenty dopuszczające