ACO System
rozwiązania dla warunków środowiskowych jutra

Globalne zmiany klimatu powodują coraz częstsze występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak susze i ulewne opady deszczu. Połączenie tych zmian z gwałtowną urbanizacją, której poziom do 2050 roku ma wzrosnąć dwukrotnie, uwypukla znaczenie problemu ścieków miejskich.

Świadome prowadzenie zrównoważonej gospodarki wodnej, a więc gromadzenie, oczyszczanie oraz ponowne wykorzystanie skąpych zasobów wody, zmniejsza ryzyko powstawania zagrożeń dla ludzkiego zdrowia, życia oraz dóbr materialnych.

Modernizujemy projekty przemysłowe i komercyjne celem zwiększenia zdolności do bilansowania gospodarki wodno-ściekowej.

ACO oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania wodami powierzchniowymi, które mają za zadanie w zaplanowany sposób gromadzić, transportować, podczyszczać i ponownie uwalniać wodę deszczową do środowiska w celu przywrócenia naturalnej cyrkulacji wodnej. Nasz najnowocześniejszy system zrównoważonych rozwiązań jest praktyczny, oszczędny i pomaga zarządzać bezpieczeństwem wodnym zarówno dla ludzi, jak i środowiska.

Każdy produkt w systemowym łańcuchu ACO jest niezbędnym ogniwem, które w sposób bezpieczny kontroluje obieg wody. Przechodząca wzdłuż całego łańcucha woda jest w sposób ekologiczny i ekonomiczny ponownie wykorzystywana. Zobacz jak działa ACO System, czyli innowacyjne podejście do zarządzania wodami powierzchniowymi:

zbieranie

Woda deszczowa gromadzi się na powierzchni pod wpływem ulewnych deszczy oraz topniejących śniegów. Aby nie powodować zniszczeń, konieczne jest jej szybkie przetransportowanie z terenów narażonych na niepożądane działanie wody.

ACO oferuje szeroki zakres systemów odwadniających zaprojektowanych zgodnie ze szczególnymi wymaganiami projektu w celu uzyskania optymalnego działania.

podczyszczanie

Wody powierzchniowe z parkingów, stacji benzynowych i innych obszarów ruchu drogowego zawierają, w różnym stężeniu, substancje ropopochodne, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie w przypadku zgromadzenia ich w systemie kanalizacyjnym.

Zebrana woda powierzchniowa oczyszczana jest w celu zapobiegania przedostawaniu się tych niebezpiecznych cieczy do systemu kanalizacyjnego lub uwalnianiu ich do środowiska naturalnego.

magazynowanie

Z przyczyn ekonomicznych i technicznych istniejąca kanalizacja deszczowa zaprojektowana jest tak, by była w stanie odprowadzać średnie ilości opadów deszczu. Stąd szybkie zapełnianie się kanalizacji deszczowej w czasie trwającego dłuższy czas deszczu nawalnego, powodujące szkody i zagrożenie na drogach i w budynkach.

Innowacyjne systemy ACO gwarantują, że woda pozostaje wewnątrz systemu odwadniającego, skąd może być odpowiednio uwalniana.

uwalnianie

W celu regulowania przepływu wody opadowej, zanim zostanie uwolniona do cieków wodnych lub sieci kanałów ściekowych, należy zastosować regulator przepływu.

ACO Q-Brake Vortex pionowy regulator przepływu jest mniej podatny na niedrożność (zapchanie) oraz umożliwia większe przepływy przy niższym ciśnieniu słupa wody, niż bardziej konwencjonalne metody, np. kryza dławiąca.


System ACO dlaczego warto?

W wyniku gwałtownej urbanizacji naturalna cyrkulacja wodna została drastycznie zaburzona. W środowisku niezurbanizowanym 50% opadów wsiąka w grunt, a około 10% pozostaje na powierzchni. W wysoko zurbanizowanych obszarach 55% wody deszczowej pozostaje na powierzchni, a jedynie 15% wsiąka w grunt, jako że zabudowane powierzchnie i budynki uniemożliwiają wsiąkanie wody. Zasoby wodne zmniejszają się, a jednocześnie ich jakość spada, co oddziałuje zarówno na ludzi, jak i środowisko naturalne.

Rozwiązania dla każdego ogniwa łańcucha Systemu ACO znajdziesz tutaj.

*) Ewapotranspiracja to całokształt procesów związanych z odpływem do atmosfery wody parującej z powierzchni gleby (ewaporacja) i pokrytej roślinnością (transpiracja). Na wielkość ewapotranspiracji wpływają czynniki meteorologiczne − temperatura i wilgotność powietrza, radiacja słoneczna, prędkość wiatru oraz skład mechaniczny i wilgotność gleby, a także gatunek i faza rozwojowa roślinności.

Rzeczywistą wartość ewapotranspiracji (dla danej rośliny uprawnej) szacuje się poprzez pomiar tzw. ewapotranspiracji wskaźnikowej (ETo), która określa zdolność atmosfery do wywołania parowania wody z powierzchni pokrytej roślinami niezależnie od ich rodzaju i poziomu uwilgotnienia gleby.

Rozróżnia się:

  • ewapotranspirację aktualną (rzeczywistą),
  • ewapotranspirację potencjalną – wskaźnik możliwości, jak szybko mogłoby zachodzić parowanie, gdyby dostępność wody była wystarczająca.

TOP