Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Ogrody deszczowe
Cyrkulacja wody w obszarach zurbanizowanych

Obszary miejskie zajmują jedynie 3% powierzchni Ziemi, ale odpowiadają za ponad 60% zużycia energii i 75% emisji związków węgla, przyczyniając się do nasilania procesów zmiany klimatu. Kryzys klimatyczny, którego doświadczamy, determinuje nowoczesną strategię rozwoju obszarów miejskich. Na mapie emisji gazów cieplarnianych miasta są najgorętszymi obszarami i to w przestrzeniach miejskich powstają tzw. miejskie wyspy ciepła. Zjawisko to charakteryzuje się występowaniem dużo wyższych temperatur w samym mieście, podczas gdy na obrzeżach ich poziom jest dużo niższy, nawet o 10°C. Powodem tak znacznej różnicy temperatur jest ponadnormatywne „uszczelnienie” przestrzeni miejskiej.

Otoczenie, w którym jest dużo asfaltu, betonu i kamienia nagrzewa się bardzo szybko. Dodatkowo efekt miejskiej wyspy ciepła wzmacniany jest przez ciepło, które emitowane jest przez silniki spalinowe, miejskie systemy grzewcze oraz zakłady przemysłowe. Znaczący wpływ na wzrost ilości gazów cieplarnianych i powstawanie tego zjawiska ma również niski udział terenów zielonych w przestrzeni miejskiej. Ciasna zabudowa staje się coraz mniej przyjazna nie tylko dla ludzi czy zwierząt, ale także dla roślin. Szczególnie narażone na skutki zmian klimatu, takie jak ulewne deszcze, burze, czy długie okresy upałów, są miejskie obszary zielone.

Obszary zielone w miastach stają się naturalnie zacienione przez korony drzew i mogą chronić miasta przed nadmiernymi opadami za sprawą właściwie zaprojektowanych małych podziemnych zbiorników retencyjnych, dachów zielonych, błękitno-zielonych lub coraz bardziej popularnych ogrodów deszczowych.

Ogrody deszczowe przyczyniają się do tego, że retencja wody opadowej jest rozdzielona pomiędzy wiele małych obszarów zamiast jednego lub kilku większych zbiorników podziemnych lub otwartych. Stąd też ogólna nazwa tej koncepcji: mikroretencja.


Odprowadzanie wód z dróg dojazdowych, unikanie zastoin wodnych to kolejne wyzwania, które dzięki zastosowaniu odwodnień liniowych pełniących również rolę krawężnikaACO KerbDrain mogą zostać rozwiązane we właściwy sposób, a nadmiar wody zostanie szybko odprowadzony.

Ogrody deszczowe są wykonywane w niewielkich zagłębieniach terenu, newralgicznym punktem jest tu wylot wody z urządzenia zbierającego do ogrodu deszczowego. ACO SUDS Wylot – prawidłowo wykonany i połączony z np. odwodnieniem liniowym, pozwala na właściwą eksploatację ogrodu. We właściwy sposób rozprowadza wodę po większej powierzchni, zmniejsza jej energię w wyniku czego woda nie wpływa negatywnie na kształt dna tegoż ogrodu, tym samym pozwalając roślinom bytować we właściwych warunkach.

Kerb SUD

W przypadku ogrodów deszczowych, z uwagi na charakterystykę rozwiązania, wody opadowe powinny być prowadzone możliwie płytko. Podstawowym sposobem jest ukierunkowanie powierzchniowego spływu wody do ogrodu deszczowego, jednakże niesie to ze sobą konieczność właściwego spadkowania nawierzchni, co nie zawsze jest możliwe, jak również dbałość o prawidłowe wykonanie, a następnie monitorowanie czy spadki z czasem nie zostały zniekształcone. Stąd bezpieczniejszym w dłuższej perspektywie rozwiązaniem jest wykorzystanie urządzeń do zbierania wody a następnie jej uwolnienie do ogrodu deszczowego.

Właściwym rozwiązaniem tej kwestii są odwodnienia liniowe, które są płytkie i idealnie mogą ukierunkować spływ. Do ogrodów deszczowych woda z rur spustowych z dachu może być doprowadzona z użyciem unikatowych, szczelnych ponad normę, odwodnień liniowych montowanych w poprzek chodników ACO Multiline Seal in. Ich unikatowy charakter wzmacniają ruszty freestyle, które w swojej różnorodności podkreślają designerski charakter przestrzeni na której zostaną zainstalowane.

Multiline Scianki

W przypadku parkingów i dróg dojazdowych, zależnie od charakterystyki ruchu, ale również ze względu na kwestie bezpieczeństwa oraz konieczność utrzymania przejezdności poprzez uniemożliwienie kradzieży rusztów i zniszczenia, idealnie sprawdzi się ACO Monoblock. Ten monolityczny kanał dostępny w dwóch kolorach (naturalnym i antracytowym) został zaprojektowany tak aby, sprostać wymogom technicznym jak również estetycznym.

Monoblock  SUD

Jak to w przypadku każdego rozwiązania technicznego również i ono wymaga konkretnych rozwiązań inżynierskich. W przypadku dachów zielonych trzeba przewidzieć rozwiązanie, które będzie umożliwiało odbiór wody z różnych warstw dachu, niezależnie od tego gdzie woda dopłynie do wpustu, stąd ważna jest modułowość rozwiązania. Wpust ACO Spin odprowadza nadmiar wody z dachu zielonego. Dalej woda deszczowa może być przekazana do zbiornika retencyjnego/rozsączającego ACO Stormbrixx lub do ogrodu deszczowego.

Nieodłącznym skutkiem budowy coraz większej ilości ogrodów deszczowych jest zagnieżdżanie się w nich zwierząt np. płazów. Efekt ten jest pożądany, aczkolwiek wiąże się on z koniecznością zapewnienia tymże płazom możliwości migrowania pomiędzy sąsiednimi zbiornikami, które mogą być oddzielone chociażby drogą dojazdową.

System ACO PRO ratuje tym małym zwierzętom życie zapewniając im bezpieczną migrację przez obszary dla nich niebezpieczne np. przez drogi, wszelkiego rodzaju zjazdy czy podjazdy ACO Stoprynny. Tym samym chroniąc je przed śmiercią pod kołami przejeżdżających pojazdów.

PRO Zestaw

Stoprynna Scianki Polimerbeton