Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Separatory z wkładem koalescencyjnym

Separatory z wkładem koalescencyjnym przeznaczone są do usuwania substancji ropopochodnych (oleje mineralne, benzyny, lekkie smary itp.) zawartych w zanieczyszczonych wodach opadowych oraz w zanieczyszczeniach technologicznych, a te zintegrowane z osadnikiem również do usuwania zawiesiny ogólnej.Separatory z wkładem koalescencyjnym do zabudowy w gruncie produkowane są w różnych typach zbiorników:

 • w zbiornikach żelbetowych
 • w zbiornikach z tworzywa sztucznego

Produkt objęty serwisem fabrycznym ACO

Seperatory w obudowie żelbetowej - do zabudowy w gruncie

Oleopator-Bypass-P-C-FST

 • Żelbetowy separator substancji ropopochodnych z wkładem koalescencyjnym zintegrowany z osadnikiem, z bypassem skrzyniowym
 • Klasa obciążenia D 400 (do 40 ton)
 • Przepływy od 1 do 30 l/s

Do oczyszczania ścieków deszczowych z substancji olejowych pochodzących ze zlewni miejskich, parkingów, baz transportowych, placów manewrowych i lotnisk.


Oleopator-C-NST

 • Żelbetowy separator substancji ropopochodnych z wkładem koalescencyjnym
 • Klasa obciążenia D 400 (do 40 ton)
 • Przepływy od 4-6 do 100 l/s

Do oczyszczania ścieków deszczowych z substancji olejowych pochodzących z baz przeładunku paliw, stacji paliw, baz transportowych, placów manewrowych, parkingów, zlewni miejskich ze szczególnie chronionymi odbiornikami, lotnisk.

Do oczyszczania ścieków technologicznych z substancji olejowych pochodzących z warsztatów mechanicznych, myjni samochodowych i produkcyjnych obiegów technologicznych.

WYMAGANE ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNEGO OSADNIKA POPRZEDZAJĄCEGO SEPARATOR


Oleopator-C-FST

 • Żelbetowy separator substancji ropopochodnych z wkładem koalescencyjnym zintegrowany z osadnikiem
 • Klasa obciążenia D 400 (do 40 ton)
 • Przepływy od 3 do 50 l/s

Do oczyszczania ścieków deszczowych z substancji olejowych pochodzących z baz przeładunku paliw, stacji paliw, baz transportowych, placów manewrowych, parkingów, zlewni miejskich ze szczególnie chronionymi odbiornikami, lotnisk.

Do oczyszczania ścieków technologicznych z substancji olejowych pochodzących z warsztatów mechanicznych,myjni samochodowych i produkcyjnych obiegów technologicznych.


Z tworzywa sztucznego - do zabudowy

Oleopator - P - FST

 • Polietylenowy separator substancji ropopochodnych z wkładem koalescencyjnym, z osadnikiem
 • Klasa obciążenia A 15, B 125, D 400.
 • Przepływy od 3 do 10 l/s

Separatory Oleopator - P - FST są zaprojektowane do zabudowy w gruncie na zewnątrz budynków, w celu oczyszczania ścieków procesowych lub zanieczyszczonej olejami wody deszczowej z terenów nieprzepuszczalnych, bądź do powstrzymywania wycieków cieczy lekkich.


Oleopator - BYPASS - P - FST

 • Polietylenowy separator substancji ropopochodnych z wkładem koalescencyjnym, z osadnikiem i bypassem zewnętrznym
 • Klasa obciążenia A 15, B 125, D 400
 • Przepływy od 3 do 10 l/s

Separatory Oleopator - BYPASS - P - FST są zaprojektowane do zabudowy w gruncie na zewnątrz budynków, w celu oczyszczania zanieczyszczonej olejami wody deszczowej z terenów nieprzepuszczalnych, bądź do powstrzymywania wycieków cieczy lekkich


Coalisator P

 • Polietylenowy separator substancji ropopochodnych z wkładem koalescencyjnym, zintegrowany z osadnikiem lub bez
 • Klasa obciążenia B125
 • Przepływy od 1,5 do 3 l/s

Do oczyszczania ścieków deszczowych z substancji olejowych pochodzących z krytych garaży i parkingów.

Do oczyszczania ścieków technologicznych z substancji olejowych pochodzących z warsztatów mechanicznych.

Zasada działania separatorów z wkładem koalescencyjnym

Separatory koalescencyjne firmy ACO są urządzeniami przepływowymi. W celu zagwarantowania wymaganego przepisami stopnia oczyszczenia ścieków z substancji olejowych (poniżej 15 mg/l na wylocie) należy każdy separator poprzedzić odpowiedniej pojemności osadnikiem, w którym następuje sedymentacja (wytrącenie) zawiesiny mineralnej (piasek, żwir, muł, popioły itp.). Może on być niezależnym urządzeniem zainstalowanym przed separatorem (CRB PE) lub zintegrowany z separatorem (OLEOPATOR® K-PE, OLEOPATOR® K-PE p).

Oczyszczanie ścieków z substancji olejowych następuje w części separacyjnej gdzie zachodzą zjawiska flotacji i koalescencji. Większe cząsteczki oleju flotują (unoszą się pod wpływem różnicy ciężarów ku górze). Natomiast te, które uległy wielokrotnym podziałom odkładają się na powierzchni filtra koalescencyjnego (zjawisko adsorpcji), gdzie łączą się w większe cząsteczki (koalescencja) aż do momentu kiedy zaczynają flotować, tworząc na powierzchni warstwę filmu olejowego. Oczyszczone z substancji olejowych ścieki wypływają z separatora przez zasyfonowany odpływ wyposażony w "pływakowe" zamknięcie odpływu. Odpowiednio wytarowany "pływak" unosi się na granicy faz woda/substancja olejowa. W chwili przekroczenia granicznej ilości gromadzenia oleju (różnej dla różnych wielkości separatorów) opada do gniazda zamykając odpływ z separatora. Uniemożliwia to skażenie kanalizacji lub wód odbiornika substancjami ropopochodnymi.

Firma ACO jako jedna z pierwszych wprowadziła na rynek tworzywowe separatory koalescencyjne zintegrowane z wewnętrznym obejściem hydraulicznym – BYPASS ( separatory typu DIC B, CCB). W tego typu urządzeniach ACO po przekroczeniu przepływu nominalnego następuje rozdział strumienia ścieków realizowany przez specjalną przegrodę. Odpowiednie kanały odpływowe kierują ścieki o przepływie nominalnym do komory separatora, gdzie zostaną oczyszczone z cząstek oleju. Natomiast ścieki o przepływie maksymalnym kierowane są do obejścia hydraulicznego, przez który płyną bezpośrednio do kanalizacji deszczowej. Jest to zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. oraz normą PN-EN 858. Separatory muszą być zasilane dopływem grawitacyjnym (warunek konieczny). W przypadku konieczności podniesienia poziomu ścieków należy zastosować przepompownie ale dopiero za separatorem. Nigdy przed nim. Separatory typu OLEOPATOR® K-PE-p wyposażone są w zintegrowaną komorę pomp. Jednostki pompowe nie są na standardowym wyposażeniu separatora. Dobiera się je indywidualnie w zależności od wymaganych parametrów.


Coalisator® P wolnostojący rysunki technicznepdfdwg
Coalisator® P do zabudowy rysunki technicznepdfdwg
Oleopator® P-FST rysunki technicznepdfdwg
Oleopator® Bypass P-FST rysunki technicznepdfdwg
Oleopator® C-NST rysunki technicznepdfdwg
Oleopator® C-FST rysunki technicznepdfdwg
Oleopator® Bypass C-FST rysunki technicznepdfdwg
Separator ropopochodnych formularz doborupdf
Coalisator® P do zabudowy deklaracja właściwości użytkowychpdf
Oleopator® P-FST deklaracja właściwości użytkowychpdf
Oleopator® Bypass P-FST deklaracja właściwości użytkowychpdf
Oleopator® C-NST deklaracja właściwości użytkowychpdf
Oleopator® Bypass C-NST deklaracja właściwości użytkowychpdf
Oleopator® C-FST deklaracja właściwości użytkowychpdf
Oleopator® Bypass C-FST deklaracja właściwości użytkowychpdf
Oleopator® Bypass P-C-FST deklaracja właściwości użytkowychpdf