Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Separatory zawiesin - osadniki

Wody opadowe po kontakcie z zanieczyszczoną powierzchnią niosą ze sobą zanieczyszczenia w postaci zawiesiny ogólnej. Rozporządzenie z 8 lipca 2004 r. Dz. U. Nr 168, poz. 1763 nie zezwala na odprowadzanie do odbiornika zanieczyszczonych wód opadowych o zawartości zawiesiny ogólnej większej niż 100 mg/l. W związku z tym zanieczyszczone wody zawierające zawiesiny powyżej wymaganego stężenia powinny być przed wprowadzeniem do separatora podczyszczone w osadniku wstępnym. Wielkość i rodzaj separatora zawiesin dostosowuje się indywidualnie.


Separatory zawiesin do zabudowy w gruncie z żelbetu ACO CS / Osadniki do separatorów substancji ropopochodnych do zabudowy w gruncie z żelbetu ACO CS

 • Aprobata techniczna wydana przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie.
 • Wytrzymałość konstrukcji zbiorników żelbetowych i elementów wewnętrznych separatora potwierdzona obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi.
 • Zawiesia transportowe wykonane ze stali nierdzewnej.
 • Możliwość zmiany kierunku wlotu i wylotu oraz podłączenia do urządzenia kilka wlotów i/lub wylotów
  żelbetonowe zbiorniki monolityczne o bardzo wysokich parametrach betonu (C25/45).
 • Konstrukcja deflektora zapewniająca wydłużenie drogi przepływu cieczy i wzmożony proces sedymentacji
 • Właz betonowo - żeliwny, klasa obciążenia D400.

Produkt objęty serwisem fabrycznym ACO

ACO CS

 • Żelbetowy osadnik o przekroju cylindrycznym
 • Do zabudowy w gruncie
 • Klasa obciążenia D 400 (do 40 ton)
 • Pojemności osadników od 1000 do 15 000 l

Do oczyszczania brudnych wód opadowych z zawiesiny mineralnej pochodzącej ze stacji paliw, baz przeładunku paliw, baz transportowych, placów manewrowych, parkingów, zlewni miejskich i lotnisk. Do oczyszczania zanieczyszczeń technologicznych z zawiesiny mineralnej pochodzącej z warsztatów mechanicznych, myjni samochodowych i produkcyjnych obiegów technologicznych.


ACO CS-OW

 • Żelbetowy osadnik o przekroju owalnym
 • Do zabudowy w gruncie
 • Klasa obciążenia D 400 (do 40 ton)
 • Pojemności osadników od 16 000 do 25 000 l

Do oczyszczania brudnych wód opadowych z zawiesiny mineralnej pochodzącej ze stacji paliw, baz przeładunku paliw, baz transportowych, placów manewrowych, parkingów, zlewni miejskich i lotnisk. Do oczyszczania ścieków technologicznych z zawiesiny mineralnej pochodzącej z warsztatów mechanicznych, myjni samochodowych i produkcyjnych obiegów technologicznych.

Zasada działania

Separatory zawiesin ACO CS są urządzeniami sedymentującymi zawarte w ściekach zawiesiny. Urządzenia przeznaczone są do redukcji zawiesin w ściekach odprowadzanych z terenów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi (drogi, stacje i magazyny paliw, parkingi, bazy transportowe, perony kolejowe). Służą także do podczyszczania ścieków przemysłowych np. z myjni. Oddzielenie zawiesin w ściekach następuje w wyniku grawitacyjnej sedymentacji. Urządzenia mogą być opcjonalnie wyposażone w zasyfonowany odpływ, co pozwala im pełnić funkcję separatora grawitacyjnego substancji ropopochodnych.

Urządzenia dzielą się na: separatory zawiesin w zbiornikach żelbetowych o kształcie cylindrycznym pionowym, oraz w zbiornikach żelbetowych owalnych. Pojedyncze urządzenia mogą być stosowane przy natężeniu dopływu ścieków determinowanym wskaźnikiem obciążenia hydraulicznego powierzchni i pojemnością osadnika. Dla ścieków opadowych i przemysłowych należy stosować oddzielne separatory zawiesin.

Separator powinien być zasilany dopływem grawitacyjnym, niezbędną pompownię należy instalować poniżej urządzenia.


ACO CS rysunki technicznepdfdwg
ACO CS deklaracja właściwości użytkowychpdf