Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Ocena systemu odwadniania ACO

Ocena systemu odwadniania (DSA) identyfikuje stwierdzone problemy z odwadnianiem i opisuje ich wpływ na produkcję z perspektywy:

  1. Higieny
  2. Bezpieczeństwa (zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz zagrożeń związanych z bezpieczeństwem)
  3. Działalności operacyjnej (zagrożenia dla ciągłości produkcji)

Ocena systemu odwadniania ACO (ACO DSA) obejmuje wszechstronną ewaluację istniejącego systemu odwadniania i otaczającego środowiska, w tym technologii produkcyjnych i serwisowych oraz ich wpływu na potencjalne zagrożenia w zakładach przetwórstwa spożywczego. Ocena obejmuje również zagrożenia powstające w wyniku integracji odprowadzania cieczy oraz jakości podłóg i ścian.

Przy identyfikacji bieżących i potencjalnych ryzyk bierze się pod uwagę opinie naszego zespołu ekspertów, opinie klienta, lokalne doświadczenia oraz najlepsze praktyki branżowe. Jakiekolwiek odkryte problemy przetwarzane są w oryginalnym oprogramowaniu ACO oraz wdrażany jest Plan działań naprawczych (CAP) w celu zminimalizowania wszelkiego ryzyka, opracowania skuteczniejszych harmonogramów konserwacji oraz, jeżeli jest to wymagane, proponowania klientom przyszłych inwestycji.

Zespół ACO przeprowadzi holistyczną ocenę systemu odprowadzania cieczy oraz odpowiedniej infrastruktury fabrycznej. W ramach przygotowania, zwracamy się z prośbą do klientów o wcześniejsze udostępnienie kluczowych informacji i danych, w tym szczegółów dotyczących zakładu i rozmieszczenia sprzętu, informacji o stosowanych technologiach, strukturze podłogi i danych operacyjnych.

Zebrane informacje analizowane są w systemie DSA przez ekspertów od inżynierii i projektów sanitarnych.

Zespół ten dokonuje oceny działania instalacji kanalizacyjnych względem kryteriów przyjętych w zakładzie.

Następnie opracowuje podstawowe zalecenia, po czym omawia je z zespołem klienta pod kątem procesów produkcyjnych i wymogów lokalnych.

Zespół ekspertów określa główne punkty ryzyka w obrębie instalacji i sporządza listę odpowiednich zaleceń, na podstawie których można rozwiązać istniejące problemy i podnieść standardy sanitarne. Zalecenia te omawia się z zespołem klienta pod kątem procesów produkcyjnych i wymogów lokalnych.

Raporty końcowe

W całościowych raportach, przygotowywanych w porozumieniu z klientem, przedstawia się podstawowe słabe i mocne strony instalacji. Następnie ACO przedstawia plan dalszych prac, na każdym szczeblu działając w ścisłej współpracy ze zleceniodawcą.